5. 3. 2019

Laboratórna skúšobňa JK Machinery

V našom výrobnom závode v Planej nad Lužnicí prevádzkujeme laboratórnu skúšobňu, ktorá umožňuje rozšíriť okruh laboratórnych testov pre zákazníkov a zároveň významne skracuje priebežnú dobu týchto testov. Teraz je možné spracovávať vzorky prakticky akejkoľvek granulometrie (od 50 mikrónov do 50 mm) s vyhotovením výsledkov do päť pracovných dní od obdŕžaní vzorky od zákazníka.

 

Moderne vybavená skúšobňa

Skúšobňa je vybavená plne nastaviteľným laboratórnym vibračným triedičom, laboratórnym odkamienkovačom a koncentrátorom, laboratórnym pneumatickým triediacim stolom, nárazovou a horizontálnou lúpačkou, dvomi dávkovačmi pre presné a nastaviteľné meranie produktov, ďalej pomalobežným korčekovým elevátorom, elektronickými váhami a zariadením pre granulometrickú analýzu. V prípade potreby je možné do skúšobne pripojiť ďalšie zariadenia.

Skúšobňa umožňuje už v laboratórnych podmienkach veľmi reálne stanoviť a garantovať kvalitatívne a kvantitatívne parametre pre čistenie, triedenie a lúpanie širokého spektra poľnohospodárskych plodín.

Skúsení technici JK Machinery navrhnú vo väčšine prípadoch (tam, kde je to reálne možné) funkčnú zostavu technologickej linky. Ak to vyžaduje zákazník, môže nasledovať reálne overenie tejto navrhnutej technológie laboratórnym testom na dodanom vzorku od zákazníka. Z tohoto testu je následne vypracovaný protokol.

Najčastejšie požiadavky sú riešené pre čistenie, triedenie a lúpanie obilovín, olejnín a strukovín, vetne exotických plodín. Navrhnuté technológie, okrem poľnohospodárskych prevádzok, nachádzajú uplatnenie predovšetkým v potravinárskych prevádzkach a výrobniach kŕmnych zmesí.

Využitie skúšobne pre pozberové linky

Pre zákazníkov, ktorí uvažujú napríklad o postavení novej pozberovej linky ,alebo rekonštrukcii tej stávajúcej, dá sa na dodanej vzorke ich skladovaných plodín v skúšobne JK Machinery urobiť analýzu, ktoré je veľmi užitočná pre ich ďalšie rozhodovanie. Zákazníci získajú pomerne presnú informáciu, akú technológiu a v akom rozsahu by si mali zariadiť, aby plne vyhovela stanoveným parametrov a zároveň bola navrhnutá aj hospodárne.

Na dodaných vzorkách sú analyzované kvalitatívne parametre a objemová hmotnosť a to pred samotným čistením ako aj po vyčistení na správne nastavenom stroji. Presne stanovené je rovnako množstvo a charakter prímesí z dodanej vzorky. Skúška je robená tak, aby zákazník získal maximálne presnú predstavu o výkonových parametroch čistenia a finálnej kvality komodity. Dôležitým hľadiskom je množstvo využiteľných a nevyužiteľných odpadov z čistenia. Tu je opäť kladený dôraz na súlad s individuálnymi požiadavkami a potrebami prevádzkovateľa pozberovej linky.

Skúšobňa je užitočná aj pre stávajúcich zákazníkov JK Machinery. Vzhľadom k meniacim sa veľkostiam pozbieraného zrna, napríklad v závislosti na ťažko predvídateľných klimatických podmienkach, do poručujeme kontrolovať rozmery sít pre čistení komodity v danom roku. Laboratórnou analýzou dodanej vzorky ide rýchlo a presne stanoviť optimálne sitá a predísť tak zbytočným ekonomickým stratám pri nadmernom úniku dobrého materiálu do odpadu, alebo naopak pri nedosiahnutí požadovanej kvality čistenia. Výrobca je na toto pripravený a chýbajúce sitá sú aj v sezóne dodávané zákazníkom obratom, väčšinou do dvoch troch dní.

Laboratórne analýzy pre linky na lúpanie

Častými požiadavkami zákazníkov JK Machinery je lúpanie rôznych poľnohospodárskych plodín. Dlhodobo tu nachádzame súvislosť s podporovaným trendom spracovania vlastnej poľnohospodárskej produkcie. Stále aktuálnejším dôvodom pre kúpu novej technológie pre lúpanie je aj vzrastajúca neistota výrobcov krmív ohľadom budúceho využitia geneticky modifikovaných plodín, predovšetkým sóje pri spracovaní do kŕmnych zmesí. Nové riešenia, ale existujú. Okrem rozšíreniu osevných plôch geneticky neupravenej sóje je zrejme siliaci trend k jej nahradeniu plodinami ako je repka či lupina-/vlčí bôb/, kde je po lúpaní presným triedením oddelená so šupkou časť vlákniny. Vo vylúpanom produkte tak dochádza ku koncentrácii bielkovín. Pokiaľ je následným krokom lisovanie na mechanických lisoch pre výrobu rastlinných olejov, tak po

diel bielkovín v pokrutinách dosahuje rovnakých hodnôt ako u sóje.

Pre rozhodnutie či sa vyplatí investovať do technológie lúpania sú dôležité presné informácie. Laboratórny test na vzorke komodity presne stanoví, aké sa budú dať dosiahnuť výsledky s výťažnosťou na finálnu kvalitu produktu v rámci lúpania a následného čistenia. Laboratórny výsledok zo skúšobne sa prevádza do návrhu technológie s výkonom a parametrami presne na mieru podľa zákazníka. Výhodou laboratórneho testu je rovnako vytvorenie reálneho vzorku konečného produktu, ktorý si budúci majiteľ linky môže nechať vyhodnotiť vo svojom laboratóriu, alebo u svojich odberateľov.